Rumeysa

Bir JavaScript dizisi,içerisinde aynı anda farklı veri tipine sahip değişkenleri içerebilir.

var myArray = ["Rumeysa", 21];

Bir JavaScript dizisi, dizi elamanı olarak içerisinde farklı diziler içerebilir. Bunlara çok boyutlu dizeler denir. (bkz. matrisler) (multi-dimensional array) İç içe geçmiş dizeler (nested array) şu şekilde oluşturulur:

var myArray = [["Rumeysa","Aydogdu",21],["JavaScript", "HTML", "CSS", 2020]];
var arr = [
[1,2,3],
[4,5,6],
[7,8,9],
[[10,11,12], 13, 14]
];
arr[3]; // equals [[10,11,12], 13, 14]
arr[3][0]; // equals [10,11,12]
arr[3][0][1]; // equals 11

--

--

#2ndDayOf30DaysJavaScript

Kaçış İfadeleri

I am a "double quoted" string inside "double quotes" ifadesini yazdırmak için; cümle içerisinde kullandığımız tırnak işaretlerini, string in açma kapama tırnağı sanmaması için kaçış ifadelerini kullanırız.

var myStr = "I am a \"double quoted\" string inside \"double quotes\".";

eğer string için ‘ ‘ (tek tırnak) kullanırsak, string içersinde bulunan çift tırnaklar için kaçış ifadesine kullanmamıza gerek kalmaz. Çünkü karışıklık ortadan kalkmış olur.

var myStr = '<a href="http://www.example.com" target="_blank">Link</a>';

Code → Output

\' → single quote

\" → double quote

\\ → backslash

\n → newline

\r → carriage return

\t → tab

\b → word boundary

\f → form feed

FirstLine
\SecondLine
ThirdLine

şeklinde çıktı almak için kodumuz aşağıdaki gibi olacaktır:

var myStr = "FirstLine\n\t\\SecondLine\nThirdLine";

--

--

#1stDayOf30DaysJavaScript

JavaScript Hakkında

  • JavaScript ” ” (çift tırnak) veya ‘ ‘ (tek tırnak) kabul eder.
  • JavaScrip’te değişkenlerin ilk karakteri bir harf, alt çizgi ( _ ) veya bir dolar işareti ($) olmalıdır. DEğişkenler sayı veya başka bir sembolle başlayamaz.
  • JavaScript kodları daha iyi çalışabilmesi için <body> etiketi kısmında en alta yazılmalıdır.
  • JavaScript kodalrının sonuna ; (noktalı virgül) kullanılması standartlar açısından daha iyi olur.
  • Birden fazla script tag’i açılabilir.
document.write("Metinler bu kod ile yazdırılır.");
alert("Uyarı mesajı bu şekilde yazdırılır.");

id İle Erişme:

document.getElementBtId('resul').innerHTML;

Fonksiyon Kullanımı:

function calistir(){
document.getElementById('result').innerHTML="result id'li paragrafın içeriği değişti";
}

JavaScript Çıktıları

JavaScript ile çıktı oluşturmak için 4 tane çıktı kullanılır.

  1. innerHTML : 1) Bir HTML öğresine yazdırılır. Bir HTML öğesine erişmek için document.getEelmentById(“id_name”) yöntemini kullanır. 2) Id özelliği HTML öğesini tanımlar. innerHTML özelliği HTML içeriğini tanımlar.
  2. document.write()
  3. window.alert()
  4. console.log()

--

--